യാത്രയിലുടനീളം വഴികളില്‍ മൈല്‍ക്കുറ്റികള്‍ കാണാറില്ലേ? മൈല്‍ കുറ്റികളിലെ നിറങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം?

 യാത്രയിലുടനീളം വഴികളില്‍ മൈല്‍ക്കുറ്റികള്‍ കാണാറില്ലേ? മൈല്‍ കുറ്റികളിലെ നിറങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം?

യാത്രയിലുടനീളം വഴികളില്‍ മൈല്‍ക്കുറ്റികള്‍ കാണാറില്ലേ. ഓരോ മൈല്‍ക്കുറ്റികള്‍ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളത്‌. എന്നാല്‍ ആ നിറങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് ആര്‍ക്കെങ്കിലും അറിയുമോ?

അത്തരത്തിലുള്ള നിറങ്ങള്‍ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നോക്കാം.

ഓറഞ്ചു നിറമുള്ള മൈല്‍ക്കുറ്റികള്‍ ഗ്രാമ പ്രദേശത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നുവെന്നും പച്ച നിറമുള്ള മൈല്‍ക്കുറ്റികള്‍ സംസ്ഥാന പാതയിലേക്ക് കടക്കുന്നുവെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ മഞ്ഞ നിറമുള്ള മൈല്‍ക്കുറ്റികള്‍ ദേശീയ പാതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതായും . കറുപ്പോ വെളുപ്പോ നിറമുള്ള മൈല്‍ക്കുറ്റികള്‍ വലിയ സിറ്റിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഈ മൈൽ കുറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് റോമക്കാരാണ് .അവരുടെ പട്ടാളക്കാർ ദൂരത്തേക്ക് മാർച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ തിരികെ വരാനായി ഉണ്ടാക്കിയ അടയാളമാണ് ഇത്. അവര്‍ നടക്കുമ്പോൾ ഇടത്തേകാൽ 1000 തവണ നിലത്തു തൊടുമ്പോൾ ഒരടയാളം. അങ്ങിനെ പോകുന്ന ദൂരം മുഴുവൻ അടയാളം ഉണ്ടാക്കും .പിന്നെയത്‌ ദൂരം അളക്കാനുള്ള മാർഗം ആയി ലോകം അംഗീകരിച്ചു. റോമൻ ഭാഷയിൽ “Mille Passus” എന്നാൽ “ആയിരം ചുവട് എന്നാണു അര്‍ഥം. ‘Mille’ പിന്നെ ‘Mile’ ആയിമാറി.

ഇന്ന് പക്ഷേ ഭൂമിയിലെ ദൂരം അളക്കാൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1 Mile =1 .60934 Km -1.6 Km .അത് 5280 അടി എന്നാൽ വിമാനം ,കപ്പൽ ,കാറ്റ് എന്നിവയുടെ വേഗം അളക്കാൻ “Nautical Mile ( NM ) ഉപയോഗിക്കുന്നു .കാരണം ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ദൂരം തൊട്ടു അളക്കാൻ (Physical Measurement ) പറ്റൂ .

ആകാശത്തും കടലിലും latitude എത്ര ഡിഗ്രി മാറി എന്നതനുസരിച്ചു Nautical Mile തീരുമാനിക്കുന്നു . 1 Nautical Mile =1.852 Km .അതായത് 100 NM എന്നാൽ 100 x 1.8 =180 Km . ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വേഗതയും കരയിൽനിന്നുള്ള ദൂരവും NM ൽ കണ്ടാൽ, x 1.8 ചെയ്താൽ കിലോമീറ്റർ കിട്ടും .

ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരും മൈൽ കുറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും .”ഒന്നാം മൈല്‍ ,രണ്ടാം മൈല്‍ ” എന്നിങ്ങനെ.