ആരാണാ ഭാഗ്യശാലി! 70 ലക്ഷം രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനം, അക്ഷയ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുത്തു! ടിക്കറ്റുമായി വന്നോളു, ഫലമറിയാം..

 ആരാണാ ഭാഗ്യശാലി! 70 ലക്ഷം രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനം, അക്ഷയ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുത്തു! ടിക്കറ്റുമായി വന്നോളു, ഫലമറിയാം..

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ബുധനാഴ്ച്ചകളില്‍ നറുക്കെടുക്കുന്ന അക്ഷയ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുത്തു. അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് 40 രൂപയാണ് വില. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8,000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം.

5,000 രൂപയില്‍ താഴെ സമ്മാനം ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ഏതു ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5,000 രൂപയില്‍ കൂടുതലാണ് സമ്മാനത്തുകയെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖകളുമായി ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ചെല്ലണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ കാണാം.

AKSHAYA Lottery No. AK-463th Draw Results (16/09/2020)

ഒന്നാം സമ്മാനം – Rs 7,000,000/-

AB 796407

സമാശ്വാസ സമ്മാനം – Rs 8,000/-

AA 796407, AC 796407 ,AD 796407 ,AE 796407, AF 796407 ,AG 796407 ,AH 796407 ,AJ 796407, AK 796407, AL 796407 ,AM 796407

രണ്ടാം സമ്മാനം – Rs 500,000/-
AM 417412

മൂന്നാം സമ്മാനം – Rs 100,000/-

AA 622668 ,AB 384939 ,AC 466456, AD 276655, AE 765430, AF 731792 ,AG 599417, AH 731446 ,AJ 735530 ,AK 287579 ,AL 148752, AM 772266

നാലാം സമ്മാനം – Rs 5,000/-

9930 ,6150, 2921, 1933, 3784, 6358 ,1425 ,2815, 3984, 4738, 6395 ,6522, 7047 ,8186, 8487 ,9000 ,9103, 9839

അഞ്ചാം സമ്മാനം – Rs 2,000/-

7041 ,2500, 3934 ,0288, 8139 ,7719, 2274

ആറാം സമ്മാനം – Rs 1,000/-

3540 ,6184, 0190, 4995, 7893, 8823, 0195, 0209, 1356, 2064, 2324, 3035 ,3143, 3930 ,5232, 5718 ,6068, 6875, 7178 7488 ,7861 ,7942, 8427 ,8869, 9112 ,9290

ഏഴാം സമ്മാനം – Rs 500/-

7916, 2803 ,4682 ,9775 ,5972, 7899

എട്ടാം സമ്മാനം – Rs 100/-

4989, 2531 ,3731, 7372 ,0030, 0216 ,0244, 0283, 0312 ,0324, 0370 ,0461, 0510, 0826, 0829 ,0923 ,0967, 0984, 1000 ,1060 ,1172, 1467, 1468 ,1647 ,1801, 1868 ,1900, 1942, 2262, 2279, 2321, 2551, 2552, 2582 ,2622, 2649 ,2837 3221, 3297 ,3321, 3332, 3537 ,3548 ,3582 ,3733 ,3834 ,3918, 3925, 3960, 4043, 4124, 4200, 4349 ,4360, 4423 ,4471 , 4586, 4697 ,4730, 4778, 4823 ,5021, 5046, 5205, 5296, 5307 ,5382 ,5393, 5532 ,5540, 5744 ,5844, 5857 ,5908 , 5928, 5968 ,6038, 6130, 6132, 6426, 6464 ,6537, 6848 ,6904 ,6961, 7026, 7071, 7200 ,7216, 7338 ,7545 ,7682, 7708 , 7962, 8017 ,8032, 8172, 8323, 8361, 8417 ,8442, 8707, 8806, 8846, 9095, 9109, 9133 ,9144 ,9261 ,9362, 9387 ,9491,  9516 ,9611 ,9617, 9624, 9759 ,9762, 9914, 9994