ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാല്‍ കുട്ടികള്‍ ഫോണ്‍ തിരികെ തരുന്നില്ലേ..കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ..എങ്കില്‍ അതിനുള്ള മാര്‍ഗം ഇതാണ്..വീഡിയോ..

 ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാല്‍ കുട്ടികള്‍ ഫോണ്‍ തിരികെ തരുന്നില്ലേ..കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ..എങ്കില്‍ അതിനുള്ള മാര്‍ഗം ഇതാണ്..വീഡിയോ..

 

ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാല്‍ കുട്ടികള്‍ ഫോണ്‍ തിരികെ തരുന്നില്ലേ..കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ..എങ്കില്‍ അതിനുള്ള മാര്‍ഗം ഇതാണ്..

വീഡിയോ..