ഒരു ചെറിയ അറിവ് !നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലോ, വസ്ത്രത്തിലോ തീ പിടിച്ചാല്‍ ഓടരുത്; ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് അറിയാന്‍ ഈ വീഡിയോ കാണുക..

 ഒരു ചെറിയ അറിവ് !നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലോ, വസ്ത്രത്തിലോ തീ പിടിച്ചാല്‍ ഓടരുത്;  ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് അറിയാന്‍ ഈ വീഡിയോ കാണുക..

നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലോ, വസ്ത്രത്തിലോ തീ പിടിച്ചാല്‍ ഓടരുത്; ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് അറിയാന്‍ ഈ വീഡിയോ കാണുക..